کنتاکتورها - کنتاکتور نوع مینیاتوری تیپ NCH8

کنتاکتور -  کلید کنتاکتور – قیمت کلید کنتاکتور – کلید برق کنتاکتور – کلید صنعتی کنتاکتور - کلید کنتاکتور چانت – کلید کنتاکتور چینت– کلید کنتاکتور چیره نیرو توان

کنتاکتورها - کنتاکتور نوع مینیاتوری تیپ NCH8

کنتاکتور -  کلید کنتاکتور – قیمت کلید کنتاکتور – کلید برق کنتاکتور – کلید صنعتی کنتاکتور - کلید کنتاکتور چانت – کلید کنتاکتور چینت– کلید کنتاکتور چیره نیرو توان این کنتاکتورها هم اندازه و همانند کلیدهای مینیاتوری قابل نصب روی ریل هستند. از لحاظ ساختار و نحوه عملکرد کاملا مشابه کنتاکتورهای مرسوم بوده و در اشکال تک پل ، دوپل و چهارپل و از نظر نوع کنتاکت باز یا بسته در آرایشهای مختلف قابل تهیه هستند. رنج آمپراژ گوناگون این کنتاکتور 20 ، 25، 40 و 63 آمپر میباشد.