کنتاکتورها - CJ19

کنتاکتور -  کلید کنتاکتور – قیمت کلید کنتاکتور – کلید برق کنتاکتور – کلید صنعتی کنتاکتور - کلید کنتاکتور چانت – کلید کنتاکتور چینت– کلید کنتاکتور چیره نیرو توان

کنتاکتورها - CJ19

کنتاکتور -  کلید کنتاکتور – قیمت کلید کنتاکتور – کلید برق کنتاکتور – کلید صنعتی کنتاکتور - کلید کنتاکتور چانت – کلید کنتاکتور چینت– کلید کنتاکتور چیره نیرو توان کنتاکتور خازنی
کنتاکتوررنج جریان : 25A,32A,43A,63A,95A
کنتاکتورعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
کنتاکتورمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-4-1
کنتاکتور
کنتاکتورCJ19-25 : مناسب برای خازن تا 12kvar
کنتاکتورCJ19-32 : مناسب برای خازن تا 18kvar
کنتاکتورCJ19-43 : مناسب برای خازن تا 20kvar
کنتاکتورCJ19-63 : مناسب برای خازن تا 30kvar
کنتاکتورCJ19-95 : مناسب برای خازن تا 50kvar

کاتالوگ

استاندارد ها