کنتاکتورها - NC6

کنتاکتور -  کلید کنتاکتور – قیمت کلید کنتاکتور – کلید برق کنتاکتور – کلید صنعتی کنتاکتور - کلید کنتاکتور چانت – کلید کنتاکتور چینت– کلید کنتاکتور چیره نیرو توان

کنتاکتورها - NC6

کنتاکتور -  کلید کنتاکتور – قیمت کلید کنتاکتور – کلید برق کنتاکتور – کلید صنعتی کنتاکتور - کلید کنتاکتور چانت – کلید کنتاکتور چینت– کلید کنتاکتور چیره نیرو توان مینی کنتاکتور سه فاز
کنتاکتوررنج جریان تا 9A
کنتاکتورعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
کنتاکتورمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-4-1
کنتاکتورقابل ارائه با بوبین های مختلف

کاتالوگ

استاندارد ها