کلیدهای هوایی - NA8 ACB

کلید های هوایی– کلید هوایی – قیمت کلید هوایی – کلید برق هوایی – کلید صنعتی هوایی - کلید هوایی چانت – کلید هوایی چینت– کلید هوایی چیره نیرو توان

کلیدهای هوایی - NA8 ACB

کلید های هوایی– کلید هوایی – قیمت کلید هوایی – کلید برق هوایی – کلید صنعتی هوایی - کلید هوایی چانت – کلید هوایی چینت– کلید هوایی چیره نیرو توان رنج جریان : 200A - 6300A
کلیدقدرت قطع اتصال کوتاه تا 120KA در 400V
کلیدعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
کلیدمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-2

کاتالوگ

استاندارد ها