کلیدهای هوایی - NA1 ACB

کلید های هوایی– کلید هوایی – قیمت کلید هوایی – کلید برق هوایی – کلید صنعتی هوایی - کلید هوایی چانت – کلید هوایی چینت– کلید هوایی چیره نیرو توان

کلیدهای هوایی - NA1 ACB

کلید های هوایی– کلید هوایی – قیمت کلید هوایی – کلید برق هوایی – کلید صنعتی هوایی - کلید هوایی چانت – کلید هوایی چینت– کلید هوایی چیره نیرو توان در دو نوع کشویی و ثابت
کلیدرنج جریان : 200A - 6300A
کلیدسه پل و چهار پل
کلیدقدرت قطع اتصال کوتاه تا 120KA در 400V
کلیدعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +65° C
کلیدرنج کامل لوازم جانبی
کلیدمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-2

کاتالوگ

استاندارد ها