کلیدهای اتوماتیک - NM7 MCCB

کلید های اتوماتیک– کلید اتوماتیک – قیمت کلید اتوماتیک – کلید برق اتوماتیک – کلید صنعتی اتوماتیک - کلید اتوماتیک چانت – کلید اتوماتیک چینت– کلید اتوماتیک چیره نیرو توان

کلیدهای اتوماتیک - NM7 MCCB

کلید های اتوماتیک– کلید اتوماتیک – قیمت کلید اتوماتیک – کلید برق اتوماتیک – کلید صنعتی اتوماتیک - کلید اتوماتیک چانت – کلید اتوماتیک چینت– کلید اتوماتیک چیره نیرو توان کلید اتوماتیک (MCCB) , غیر قابل تنظیم
کلیدرنج جربان : 10A - 1250A
کلیدسه پل و چهار پل
کلیدعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C

کاتالوگ