محصولات ریلی - NP9 Pushbutton

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - NP9 Pushbutton

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان شسی چراغ دار
محصولاتقابلیت نصب بر روی ریل
محصولاتعمر الکتریکی : 100,000
محصولاتعمر مکانیکی : 250,000

استاندارد ها