محصولات ریلی - NH4

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - NH4

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید قطع و وصل (ایزولاتور)
محصولاتتک فاز و سه فاز
محصولاتاز 32A تا 125A
محصولاتعمر الکتریکال = 1500
محصولاتعمر مکانیکال = 8500
محصولاتورودی جریان : از دو طرف (بالا و پایین)

کاتالوگ

استاندارد ها