محصولات ریلی - NB3LE RCBO

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - NB3LE RCBO

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید محافظ جان ترکیبی الکترونیکی
محصولاتمحافظت در برابر آتش سوزی
محصولاتمحافظت در برابر برق گرفتگی
محصولاتمحافظت در برابر اضافه جریان
محصولاتمحافظت در برابر اتصال کوتاه
محصولاتحساسیت قطع : 0.03A
محصولاتتک فاز
محصولاتنشانگر قطع و وصل
محصولاتطول عمر الکتریکی : 2,000
محصولاتطول عمر مکانیکی : 2,000

کاتالوگ

استاندارد ها