محصولات ریلی - NL1 RCCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - NL1 RCCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید محافظ جان
محصولاتمحافظت در برابر آتش سوزی
محصولاتمحافظت در برابر برق گرفتگی
محصولاتحساسیت قطع : 0.03A
محصولاتتک فاز و سه فاز
محصولاتقابلیت اتصال کابل و باسبار
محصولاتنشانگر قطع و وصل
محصولاتطول عمر الکتریکی : 2,000
محصولاتطول عمر مکانیکی : 2,000

کاتالوگ

استاندارد ها