محصولات ریلی - NBH8 MCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان

محصولات ریلی - NBH8 MCB

محصولات ریلی – کلید ریلی – قیمت کلید ریلی – کلید برق ریلی – کلید صنعتی ریلی - کلید ریلی چانت – کلید ریلی چینت – کلید ریلی چیره نیرو توان کلید مینیاتوری فاز و نول
محصولاتقدرت قطع 6KA - تحت استاندارد IEC/EN 60898-1
محصولاتطول عمر الکتریکی : 8,000
محصولاتطول عمر مکانیکی : 20,000

کاتالوگ

استاندارد ها