بیمتال - CJ19

بیمتال کنتاکتور

بیمتال - CJ19

بیمتال کنتاکتور کنتاکتور خازنی
بیمتالرنج جریان : 25A,32A,43A,63A,95A
بیمتالعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
بیمتالمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-4-1
بیمتال
بیمتالCJ19-25 : مناسب برای خازن تا 12kvar
بیمتالCJ19-32 : مناسب برای خازن تا 18kvar
بیمتالCJ19-43 : مناسب برای خازن تا 20kvar
بیمتالCJ19-63 : مناسب برای خازن تا 30kvar
بیمتالCJ19-95 : مناسب برای خازن تا 50kvar

کاتالوگ

استاندارد ها