بیمتال - NR8 series Thermal Overload Relay

بیمتال کنتاکتور

بیمتال - NR8 series Thermal Overload Relay

بیمتال کنتاکتور رله بی متال
بیمتالرنج جریان تا 38A
بیمتالعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
بیمتالمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-4-1