بیمتال - NR2 Thermal Overload Relay

بیمتال کنتاکتور

بیمتال - NR2 Thermal Overload Relay

بیمتال کنتاکتور رله بی متال
بیمتالرنج جریان تا 630A
بیمتالقابل اتصال به کنتاکتور های سری NC1 و NC2
بیمتالعملکرد در گستره دمایی -5° C تا +40° C
بیمتالمطابق با استاندارد IEC/EN 60947-5-1

استاندارد ها